Dne 23.03.2021 v 10:15 hodin proběhne dražba nemovitosti zapsané na LV č. 518 v obci Koberovy, v k.ú. Vrát

Předmětem dražby jsou parcely číslo 729/1 o výměře 1.755 m2 – trvalý travní porost, číslo 729/2 o výměře 3.628 m2 – trvalý travní porost, číslo 730 o výměře 219 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, číslo 733 o výměře 478 m2 – lesní pozemek, číslo 734 o výměře 212 m2 – ostatní plocha, neplodná půda a číslo 735 o výměře 665 m2 - trvalý travní porost, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou, pro obec Koberovy a katastrální území Vrát na listu vlastnictví č. 518. Více naleznete zde